Dart Programlama Dili

Dart Programlama Dili Hakkında Detaylı Açıklama ve Örnek Kodlamalar

Dart Programlama Dili Hakkında Detaylı Açıklama ve Örnek Kodlamalar

Dart, Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir programlama dilidir. Genellikle modern, nesne yönelimli ve güçlü bir şekilde tür güvenliğini desteklemesiyle dikkat çeker. Dart, özellikle web ve mobil uygulama geliştirme için tasarlanmıştır, ancak genel amaçlı bir dil olarak da kullanılabilir.

1. Merhaba Dünya

Bir programlama dilinde geleneksel olarak ilk örnek olarak kullanılır.

 
 void main() {
  // Konsola "Merhaba, dünya!" yazısını yazdırır.
  print('Merhaba, dünya!');
 }
 
 

2. Değişken Kullanımı

String, int ve double veri tipleriyle değişken kullanımı örneği.

 
 void main() {
  // String, int ve double veri tiplerinde değişken kullanımı
  String isim = 'Ahmet';
  int yas = 30;
  double maas = 3500.50;
  
  // Değişkenleri ekrana yazdırma
  print('İsim: \$isim, Yaş: \$yas, Maaş: \$maas');
 }
 
 

3. Koşullu İfadeler (if-else)

Yaşa göre ehliyet alabilme durumunu kontrol eden if-else yapısı.

 
 void main() {
  // Koşullu ifade kullanımı
  int yas = 17;
  
  if (yas >= 18) {
   print('Ehliyet alabilirsiniz.');
  } else {
   print('Ehliyet alamazsınız.');
  }
 }
 
 

4. Döngüler (for ve while döngüsü)

for ve while döngüleri ile sayıların ve dizi elemanlarının yazdırılması.

 
 void main() {
  // for döngüsü örneği
  for (int i = 1; i <= 5; i++) {
   print('Sayı: \$i');
  }
  
  // while döngüsü örneği
  int sayac = 0;
  while (sayac < 3) {
   print('Döngü çalışıyor. Sayac: \$sayac');
   sayac++;
  }
 }
 
 

5. Fonksiyonlar

Toplama işlemi yapan bir fonksiyon örneği.

 
 void main() {
  // Fonksiyon kullanımı
  int toplam = topla(5, 3);
  print('Toplam: \$toplam');
 }
 
 // İki sayının toplamını döndüren fonksiyon
 int topla(int sayi1, int sayi2) {
  return sayi1 + sayi2;
 }
 
 

6. Sınıflar ve Nesneler

Ogrenci sınıfı ve bu sınıftan nesne oluşturma örneği.

 
 void main() {
  // Sınıf ve nesne örneği
  Ogrenci ahmet = Ogrenci('Ahmet', 20);
  ahmet.bilgileriYazdir();
 }
 
 // Öğrenci sınıfı
 class Ogrenci {
  String ad;
  int yas;
  
  // Kurucu metod
  Ogrenci(this.ad, this.yas);
  
  // Metot: Öğrenci bilgilerini yazdırır
  void bilgileriYazdir() {
   print('Öğrenci adı: \$ad, Yaşı: \$yas');
  }
 }
 
 

7. Listeler ve Diziler

Liste ve dizi kullanımı örneği.

 
 void main() {
  // Liste ve dizi örneği
  List sayilar = [1, 2, 3, 4, 5];
  
  // Liste elemanlarını yazdırma
  for (int sayi in sayilar) {
   print('Sayı: \$sayi');
  }
 }
 
 

8. Harita (Map) Kullanımı

Harita (Map) veri yapısı örneği.

 
 void main() {
  // Harita örneği
  Map ulkeler = {
   'TR': 'Türkiye',
   'US': 'Amerika Birleşik Devletleri',
   'DE': 'Almanya',
  };
  
  // Harita elemanlarını yazdırma
  ulkeler.forEach((kod, isim) {
   print('\$kod - \$isim');
  });
 }
 
 

9. Asenkron Programlama (Future ve async-await)

Asenkron işlemler için Future ve async-await kullanımı örneği.

  
 void main() async {
  // Asenkron fonksiyon kullanımı
  String mesaj = await veriGetir();
  print('Gelen veri: \$mesaj');
 }
 
 // Asenkron olarak veri getiren fonksiyon
 Future veriGetir() async {
  await Future.delayed(Duration(seconds: 2)); // 2 saniye bekletme simülasyonu
  return 'Merhaba, dünya!';
 }
 
 

10. Exception Handling (Hata Yakalama)

Hata yakalama ve işleme örneği.

 
 void main() {
  // Hata yakalama örneği
  try {
   int sonuc = 12 ~/ 0; // Hata üreten işlem (bölme sıfıra)
   print('Sonuç: \$sonuc');
  } catch (e) {
   print('Hata yakalandı: \$e');
  }
 }
 
 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال